HN: VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng – thời hạn 31/5/2021

VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng tại HN và TP HCM - thời hạn 31/5/2021

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam – VIB tuyển dụng 01 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng tại Hà Nội/HCM, thời hạn: 31/5/2021

HN: AMC VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ – thời hạn 29/5/2021

AMC VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ tại HN 2021

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – AMC VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ tại Hà Nội; Thời hạn: 29/05/2021