UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc năm 2021

Ngày 23/4/2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Yên Bái đã ban hành Thông báo số 889/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Yên Bái năm 2021. Trong đó; tuyển dụng 04 chỉ tiêu đối với chức danh Tư pháp – Hộ tịch; Yêu cầu: Cử nhân tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 25/04/2021 đến ngày 25/05/2021.

Chi tiết tin tuyển dụng Công chức xã, phường:

ubnd-tp-yen-bai-tuyen-tung-cong-chuc-2021

Nguồn tin: Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái năm 2021