Các trường hợp Người lao động không được hưởng trợ cấp

Có sáu trường hợp Người lao động không được hưởng trợ cấp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, không làm đủ 12 tháng
Thứ hai, đơn phương chấm dứt hợp đồng sai pháp luật
Thứ ba, bị kỉ luật sa thai

Thứ tư, đủ thời gian bảo hiểm xã hội, về hưu
Thứ năm, đã được hưởng trợ cấp mất việc làm
Thứ sáu,đã được hưởng trợ cấp thôi việc