Hướng dẫn cách Unhide tất cả hoặc từng sheet trong Excel

Trong Excel không có tính năng Unhide tất cả những Sheet đang đặt ẩn , nhưng bạn vẫn muốn làm thế nào để thực hiện được việc này ?

Cách thức như sau:

Mở file Excel đang có nhiều Sheet đang đặt ẩn mà bạn muốn Unhide cùng một lúc .

Bấm tổ hợp Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm menu Insert > Module , bạn copy nội dung bên dưới:

Sub UnhideAllSheets()

   Dim wsSheet As Worksheet

   For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

       wsSheet.Visible = xlSheetVisible

   Next wsSheet

End Sub

Quay trở lại Excel và chạy macro có tên gọi UnhideAllSheets

Tuy nhiên vì một lí do nào đó bạn muốn Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì sử dụng đoạn mã bên dưới:

Sub UnhideSomeSheets()

   Dim sSheetName As String

   Dim sMessage As String

   Dim Msgres As VbMsgBoxResult

   For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

       If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

           sSheetName = wsSheet.Name

           sMessage = \”Ban co muon Unhide sheet nay khong ?\” _

             & vbNewLine & sSheetName

           Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

           If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

       End If

   Next wsSheet

End Sub

Và bạn chỉ cần chạy macro UnhideSomeSheets

Xem thêm:

Hướng dẫn cách xóa định dạng của đoạn văn bản trong Word

Hướng dẫn tạo Google Form (biểu mẫu) trong Google