Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển 01 Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế 2021

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng năm 2021  với tổng số 50 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HĐTDT) thông báo tuyển dụng 01 Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI

Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển 01 Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế 2021

II. HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020) – Mẫu TCCB.QT8-BM4;

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển – Mẫu TCCB.QT8-BM5;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

4. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Lý lịch tư pháp (có thể bổ sung sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển).

Ghi chú:

– Nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ: phòng 205 nhà C1, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên  website: www.hust.edu.vn hoặc tại phòng Tổ chức cán bộ.

– Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Hồ sơ gửi trước về phòng Tổ chức cán bộ bao gồm: Lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ liên quan…. qua email tccb@hust.edu.vn. Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng Tổ chức cán bộ để có kế hoạch thực hiện.

 – Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển.

–  Qui trình tuyển dụng và các biểu mẫu lấy tại địa chỉ: http://congbao.hust.edu.vn/index.php/home/cat_view/25-/26-/120-mu-tuyn-dng.html

 III. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tuyển dụng từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021: cho đến khi hết chỉ tiêu;

Thời gian thực hiện dự kiến cho đợt 1:

Thời gianNội dung thực hiện
08/02-09/03/2021Phòng Tổ chức cán bộ  thu nhận, kiểm tra hồ sơ
    10/03- 11/03/2021– Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự  tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển; cung cấp tài liệu ôn thi (tại đây). – Các đơn vị thành lập Ban chuyên môn; – Phòng Tổ chức cán bộ thông báo thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng theo từng đơn vị
12/03-22/03/2021Xét tuyển theo qui trình tuyển dụng và gửi kết quả về HĐTDT thông qua phòng Tổ chức cán bộ.
23/03-31/03/2021Hội đồng tuyển dụng họp xét duyệt, thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định tuyển dụng.

Thông tin tuyển dụng này được cập nhật tại website trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/thong-bao1/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/thong-bao-tuyen-dung-nam-2021