Khảo luận thứ hai về Chính quyền – John Locke

Đọc online hoặc tải sách:  Tập 1Tập 2

Khảo luận thứ hai về Chính quyền (Chính quyền Dân sự) là những trang sách tiếng Việt của một trong những tác phẩm được xem là vĩ đại nhất của nền triết học chính trị và chính trị học nhân loại mà tác giả của nó John Locke.

John Locke (1632‐1704) là một trong những triết gia vĩ đại nhất của châu Âu thế kỷ XVII, tác giả của Luận về nhận thức con người (An Essay Concerning Human Understanding, 1689), Hai khảo luận về chính quyền (Two Treatises of Government, 1689), Thư bàn về sự khoan dung (A Letter Concerning Toleration, 1689), Một số suy nghĩ về giáo dục (Some Thoughts Concerning Education, 1693), Tính hợp lý của Thiên chúa giáo (The Reasonableness of Christianity, 1695).

amilawfirm